Informace

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Fulnek, příspěvková organizace, Masarykova 426, 742 45 Fulnek

 

 

INFORMACE RODIČůM pro školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče,

dovolte nám poskytnout několik informací k provozu Mateřské školy.

 

 

Telefonní čísla:

 

ZŠ Fulnek ředitelka Mgr. Jana Víchová 556 741 023, 739 011 109
MŠ Fulnek vedoucí učitelka Miroslava Caizlová 733 583 440
ŠJ Fulnek vedoucí stravování Jana Šimurdová DiS. 556 741 614, 606 070 463
ZŠ Fulnek účtárna Ing. Hana Exnerová 556 713 905, 606 065 368

 

 

Výše úplaty:

 

Školné – na 1 dítě / 1 měsíc   400,- Kč

 

 

Školné neplatí:

 

předškoláci      

(děti, které dovrší ve školním roce 2018/2019 tj. v období od 1.9.2018 do 31.8.2019, 6-ti let)

 

 

odročené děti

(děti s odloženou školní docházkou)

 

 

osvobozené děti

(děti, jejichž rodiče pobírají sociální dávky pomoci v hmotné nouzi, nutno prokázat)

potvrzení z Úřadu práce, odboru státní sociální podpory spolu s písemnou žádostí                    o osvobození doručit nejpozději do 15.9.2018 na adresu školy,

o osvobození od platby „školného“ rozhodne ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravné – na 1 dítě / 1 den

 

stravné děti 3-6 let stravné děti 7 let
7,- Kč / přesnídávka 7,- Kč / přesnídávka
20,- Kč / oběd 24,- Kč / oběd
7,- Kč / svačinka 8,- Kč / svačinka
celkem 34,- Kč / den celkem 39,- Kč / den

 

Odhlašování stravy:

 

nejpozději jeden den předem do 10:00 hod. u paní učitelky v oddělení nebo do 13:00 u paní vedoucí školní jídelny na tel. čísle 556 741 614, 606 070 463

první den nemoci dítěte lze neodhlášenou stravu vyzvednout do vlastního jídlonosiče v kuchyňce

 

 

Platby za školné a stravné probíhají bezhotovostní formou zálohově vždy měsíc dopředu:

 

 • poštovní poukázkou typu „A“ – obdržíte 15. dne v měsíci ve svém oddělení,
 • povolením k inkasu na účet MŠ – č.ú. 0100033491/0800 – příkaz k inkasu navedený k 25. dni v měsíci,

 

POZOR! V PŘÍPADĚ NEPLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO BUDE VAŠE DÍTĚ Z PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ VYLOUČENO!

 

Termíny úhrad:

 

ÚHRADA NA ZÁŘÍ DO 15.9.2018

ÚHRADA NA ŘÍJEN DO 30.9.2018

ÚHRADA NA LISTOPAD DO 31.10.2018

ÚHRADA NA PROSINEC DO 30.11.2018

ÚHRADA NA LEDEN DO 31.12.2018

ÚHRADA NA ÚNOR DO 31.1.2019

ÚHRADA NA BŘEZEN DO 28.2.2019

ÚHRADA NA DUBEN DO 31.3.2019

ÚHRADA NA KVĚTEN DO 30.4.2019

ÚHRADA NA ČERVEN DO 31.5.2019

ÚHRADA NA ČERVENEC A SRPEN DO 20.6.2019

 

Stanovy

 

Spolek rodičů mateřských škol Fulnek

 

Čl. I. Název a sídlo

 1. Název spolku: Spolek rodičů mateřských škol Fulnek (dále též „spolek“).
 2. Sídlo spolku: U Sýpky 289, 742 45   Fulnek

 

Čl. II. Účel spolku

 1. Spolek rodičů mateřských škol Fulnek je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 2. Spolek rodičů mateřských škol Fulnek je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace.
 3. Poslání spolku je zaměřeno zejména na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání.
 4. Tento spolek je zřízen pro mateřské školy na území Fulneku, konkrétně MŠ Děrné,
 5. MŠ Fulnek, MŠ Jerlochovice, MŠ Stachovice.

 

Čl. III. Činnost spolku

 1. Činnost spolku je zaměřena na aktivity v souladu s Čl. II. těchto stanov.
 2. Spolek přispívá škole dobrovolnou organizační pomocí svých členů a podporuje spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodiči a učiteli.
 3. Vedle hlavní činnosti spolek vyvíjí vedlejší příležitostnou výdělečnou činnost k podpoře hlavní činnosti spolku.
 4. Ve spolupráci s vedením mateřské školy je pravidelně informován o zájmové činnosti v mateřské škole a odloučených pracovištích, a také o možnosti pomoci rodičů a podnikatelských subjektů škole (např. sponzoring apod.)

Čl. IV. Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří samostatně v souladu se stanovami a podle rozhodnutí orgánů spolku.
 2. Spolek hospodaří s finančními prostředky:b/ příspěvky a dotacemi ze státního rozpočtu nebo jiných rozpočtů, grantů apod.d/ dary, výnosy akcí
 3. c/ příjmy z aktivit provozovaných k podpoře činností uvedených v Čl. III.
 4. a/ členskými příspěvky
 5. Výdaje jsou určeny zejména na materiální a finanční pomoc mateřské škole a jejím odloučeným pracovištím. Jsou směřovány k dosažení cílů spolku.
 6. Zisk je používán k rozvoji školních a mimoškolních aktivit nebo na vybavení či potřeby školy.
 7. Do výroční zprávy může nahlédnout kdokoliv ze členů spolku.
 8. Výše členského příspěvku je odsouhlasena Členskou schůzí vždy na období jednoho školního roku.

 

Čl. V. Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let a právnické osoby.
 2. Vznik členství ve spolkub/ ostatní osoby se stávají členy spolku po podání písemné přihlášky, kterou přijímá předseda a také rozhoduje o přijetí nového člena spolku
 3. a/ rodiče a zákonní zástupci dítěte mateřské školy se stávají automatickými členy spolku zaplacením členského příspěvku
 4. Člen spolku má právo:b/ předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,d/ kdykoliv ukončit své členství.
 5. c/ podílet se na praktické činnosti spolku,
 6. a/ účastnit se jednání Členské schůze a podílet se na rozhodování hlasováním,
 7. Člen spolku má povinnosti:b/ dodržovat stanovy
 8. a/ plnit usnesení orgánů spolku,
 9. Výše a splatnost členského příspěvku je dána usnesením Členské schůze.
 10. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 11. Členové spolku pracují pro spolek bez nároku na odměnu.
 12. Členství ve spolku zaniká:b/ úmrtím člena,

Čl. VI. Orgány spolku

 1. c/ rozhodnutím o vyloučení člena Výborem důvěrníků.
 2. a/ ukončením docházky dítěte do mateřské školy,
 1. Orgány spolku jsou:b/ nejvyšší orgán – výbor spolku,
 2. a/ statutární orgán – předseda
 3. Funkční období členů volených orgánů spolku je jeden rok.
 4. Předseda spolku:b/ je volen Výborem spolku
 5. c/ svolává a řídí schůzi Výboru spolku, která se koná zpravidla 2x ročně, a zajišťuje plnění usnesení
 6. a/ je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn jednat jménem spolku ve všech věcech samostatně,
 7. Výbor spolku:b/ Výbor je tříčlennýd/ Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna většina členů výboru, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
 8. e/ Výbor
 9. c/ Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku.
 10. a/ Výbor je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně 1x ročně
 • volí předsedu spolku
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru
 • schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období
 •  Čl. VII. Zrušení spolku
 • f/ zve na své schůzky vedoucí učitelky odloučených pracovišť, aby Výbor spolku informovali a projednávali činnosti související se spolkem
 1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 3.9.2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

 

Ve Fulneku, dne 3.9.2018